Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:49

За да Ви бъдат прихванати или възстановени недължимо платени суми за данък върху доходите, Вие трябва:

  • Да сте физическо лице подало годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите по ЗДДФЛ;  

Компетентна е териториалната дирекция по Вашия постоянен адрес. 

Данъкът се възстановява, когато:

Сумата се възстановява с издаване на :

· Акт за прихващане или възстановяване/АПВ/;

Актът се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането/декларацията.

· Протокол за възстановяване на суми.

Протоколът може да бъде издаден при възстановяване на сума до 300 лева; 

При констатирани несъответствия в подадената от Вас декларация, приходната администрация: 

Предприема действия по реда на чл.103 от ДОПК, като на лицето се изпраща съобщение за отстраняване на несъответствията в 14-дневен срок от получаването на същото.

Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация.

Връчване на издадените документи.

Издадените актове се връчват лично или на упълномощено лице.

 

Реклама