Последно променен на Четвъртък, 02 Юни 2011 11:17

>>>>> Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС

>>>>> Списъци на агенти за представителство по възстановяване на ДДС

>>>>>Наръчник по ДДС - 2011 г. - фишове

>>>>> Наръчник по ДДС - 2010 г. - фишове

>>>>> Наръчник по ДДС - 2009 г., фишове

>>>>> Европейско законодателство в областта на ДДС

Закон за данък върху добавената стойност

Направените изменения и допълнения на Закона за данъка върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и от прецизиране на текстове, които създават проблеми при практическото прилагане на закона. Промените са във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги и Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Доставки на услуги

С Директива 2008/8/ЕО на Съвета се изменят главните правила, приложими към определяне мястото на изпълнение на доставката на услуги. Основно правило е, че мястото на доставка на услуги е там, където е установен доставчикът. С приемането на новите изменения мястото на доставката на услуги ще зависи от статута на клиента, т.е. когато услугите се предоставят на данъчно задължено лице, действащо като такова, мястото на доставката на тези услуги ще бъде там, където клиентът е установил своята стопанска дейност. Когато услугите се доставят на данъчно незадължено лице, се запазва старото правило - мястото на доставката ще е там, където доставчикът е установил своята стопанска дейност. За една част от доставките на услуги се запазва принципът мястото на данъчно облагане да е там, където се извършва фактическото потребление. Такива например са доставките на услуги, свързани с недвижим имот, при пътническия транспорт и т.н.

Въвежда се ново понятие "услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства". Мястото на изпълнение в този случай ще е там, където превозните средства се предоставят фактически на получателят по услугата. Когато критерият "краткосрочно отдаване" е нарушен, ще се прилагат общите правила и мястото на изпълнение ще се определя от статута на получателя по услугата.

Освободени доставки

Направени са промени в обхвата на освободените доставки - от освободените доставки е изключено процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства

Доставки, свързани с международен транспорт

Променена е разпоредбата на чл.31, която регламентира прилагането на нулева ставка, свързана с международен транспорт - тя ще се прилага само по отношение на плавателни средства в открито море и за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.

Облагане на вноса

Съгласно направените промени освободени от данък при внос са стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се:

.....внасят стоки на обща стойност не повече от 30 лева;

.....получават малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна или територия от физическо лице на друго физическо лице в страната, без последното да е заплащало за тях, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

Данъчно събитие

Във връзка с изискванията на Директива 2008/117/ЕО на Съвета в закона е определено, че в случаите на доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, и за които не е налице дължимост на плащане за период, по-дълъг от една година, ще се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година.

Данъчна основа

Направени са изменения, свързано с определяне на данъчната основа по доставки при условията на бартер. Данъчната основа ще е пазарната цена за всяка от получаваната стока или услуга.

Данъчен кредит

Променен е срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. Срокът от тримесечен е променен на 12-месечен. Така ще се спази принципът на ефективност, като с приетия срок няма да се затруднява упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит. Също така ще се постигне по-голяма равнопоставеност с лицата-платци на данъка (самоначисляване), които могат да упражнят правото на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя, както и за лицата, които имат право на приспадане на данъчен кредит за получени от тях стоки или услуги.

Специален ред на облагане на маржа на цената

Направени са промени на разпоредбите, относно прилагането на специален ред на облагане на маржа на цената. Премахнати са ограниченията за правото на данъчен кредит за получени доставки от дилър, които той използва за осъществяване продажбата на стоки втора употреба. Данъчната основа при продажба на стоки по общия ред на закона от дилър вече ще се формира по общия ред.

Освободени доставки по силата на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институция на Европейския съюз.

Във връзка с намаляване на административната тежест при изпълняване на дейността и задълженията на институциите на Европейските общности в Република България е направена промяна по отношение на документите, необходими за доказване на нулева ставка от доставчика, за доставка на стока или услуга с място на изпълнение на територията на страната. Промяната е с оглед на по-пълното и точно прилагане на Споразумението за прилагане на Протокола за привилегиите и имунитети на Европейските общности в Република България.

Регистрация и дерегистрация

В съответствие с изискванията на директивата са въведени разпоредби във връзка със задължителна регистрация и дерегистрация на лицата, доставящи или получаващи услуги, както и преходни разпоредби във връзка с направени авансови плащания.

В процедурата по регистрация се създава ново изискване - за деклариране на електронен адрес за кореспонденция с администрацията.

За отстраняване на възникнали в практиката проблеми при дерегистрация на лица е извършена промяна, съгласно която, когато в един и същ данъчен период лицето бъде дерегистрирано и се регистрира отново доброволно, да се подава само една справка-декларация за периода.

Променен е режима на специфичните случаи на регистрация с акредитиран представител, като са приети нови разпоредби, които регламентират, в кои случаи регистрацията се извършва по общия ред и в кои случаи може да се извърши регистрация и без да е определен акредитиран представители.

Мерките за борба с данъчните измами - Приети са разпоредби, при регистрация по закона лицето да декларира електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация. Тези промени са насочени към ограничаване на възможностите за удължаване на производствата по закона, като целта е спестяване на време и средства на администрацията, без да се ограничават правата на коректните задължени лица.

Направени са изменения, с които органите по приходите да могат да отказват или да прекратяват регистрация по закона на лица, които имат публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите. Досега мярката се прилагаше само по отношение на данъчни задължения. С направената промяна органът по приходите ще може да отказва или да прекратява регистрация и при неспазване на задължението за внасяне на задължителни осигурителни вноски. Направена е и друга промяна, свързано с правото на избор на приходната администрация - "да може да отказва" регистрацията или прекратяването на регистрацията при особени случаи. Новата редакция няма да дава възможност на лицата умишлено да се поставят извън обхвата на ЗДДС и на практика да извършват облагаеми доставки, без да начисляват данък за тях.

Документиране на доставките, деклариране и отчитане - Лицата, регистрирани на основание чл. 97а, лица, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури ;

.....отменят се задължителните реквизити във фактурата "име и фамилия на съставителя";

.....протоколът по чл. 117 задължително съдържа както основанието за начисляване, така и основанието за неначисляване на данъка;

.....към лицата, които следва да подават и VIES декларация заедно със справката-декларация, се прибавят и лицата, които извършват доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка

.....Във връзка с мерките за борба със сивата икономика са приети разпоредби във връзка с осигуряване на дистанционна връзка между Националната агенция за приходите и фискалните касови устройства, използвани от лицата.

Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване. - С приетите изменения, процедурата по приспадане от 01.01.2010 г. е двумесечна и е съкратен срока за възстановяване на данъка от страна на приходната администрация – от 45-дневен на 30–дневен.

Принудителни административни мерки и административно наказателни разпоредби. Направени промени при налагане на санкции от страна на администрацията, както следва:

.....разграничени са нарушенията и съответно и санкциите за лице, което не издаде фискална касова бележка и за лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане в/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства, или не осъществява дистанционна връзка с НАП

.....принудителната административна мярка –запечатване на обект за срок до един месец се прилага и за лице, което не спази реда и начина за подаване на данни по дистанционна връзка с НАП

За лицата, които са нарушители по смисъла на чл. 186, се добавя, че при повторно нарушение отпечатването на обекта няма да става в рамките на един месец, независимо, че глобата или имуществената санкция се заплати изцяло.

Подобни статии:
 

Реклама