Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2013 11:28

==> Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г.

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физически лица, придобити от:

 • трудови правоотношения;
 • стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
 •  наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • прехвърляне на права или имущество;
 •  други източници.

Забележка: Доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ са доходите от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които по силата на закона или по избор на физическите лица се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.  

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ се облагат с данък върху годишната данъчна основа. Ставката на данъка е 15 на сто.

==> Срокове:

 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. едо 30 април 2013 г.
 • Срокът завнасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 30 април 2013 г.

Вижте повече информация за Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията и указания за това как да я подадете.

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2013 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2013 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Внимание! Отстъпките се ползват, при условие, че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в законоустановените срокове.

Годишната данъчна декларация се подава от местни и чуждестранни физически лица, които през 2012г. са придобили доходи: 

 • подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;
 • подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
 • подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

==> Местните физически лица са задължени да декларират:  

 1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот».  
 2.  Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. 
 3. Предоставените/получените парични заеми, както следва: 

      а) непогасената част от предоставените парични заеми през 2012 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

    б) непогасените към края на 2012 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

    в) непогасената част от получените парични заеми през 2012 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

      г) непогасените към края на 2012 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Внимание! Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държави – членки на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

==> Кога не се подава годишна данъчна декларация:

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през  2012 г. са придобили само:

 1.  Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2013 г., и/или
 2. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2012 г. нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък за доходите от трудови правоотношения и

  б) лицето не ползва данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация,

и/или

3.  Необлагаеми доходи, и/или;

4.  Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

 • доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
 • доходите на чуждестранни лица, в случаите, когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2012 г. не е осъществявало стопанска дейност, не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация, и не са налице обстоятелства, които е длъжно да декларира (недвижима собственост в чужбина, получени и/или предоставени парични заеми и др.).

Декларациите се подават:

..........лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или

..........по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или

.........на място в 414 пощенски станции, където служител на "Български пощи" ще ви издаде входящ номер.

.........по Интернет с електронен подпис. Вижте подробности за декларирането на доходите по Интернет

Вижте какви документи се прилагат към данъчната декларация...

Вижте начините за плащане на данъка върху доходите:

Не забравяйте и:

Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да се подаде и чрез Интернет с електронен подпис. / Източник НАП

 

Реклама