Последно променен на Неделя, 09 Януари 2011 13:46

Кой плаща данък върху доходите от трудови правоотношения:

Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се дължи от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя.

Работодател е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Трудови правоотношения са: 

.......правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда; 

.......правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;

.......правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;

.......правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;

.......правоотношения с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон;

.......правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;

.......правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;

.......правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;

.......правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Как се определя облагаемият доход от трудови правоотношения:

Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в закон като необлагаеми.

Как се определя авансовият данък върху доходите от трудови правоотношения:

Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и вноските за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения (положен личен труд) на самоосигуряващи се лица - съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, се определя като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Месечната данъчна основа се намалява със:

.......данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;

.......данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

Размерът на дължимия авансов данък се определя, като месечната данъчна основа, намалена с данъчните облекчения, се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице – по данъчна ставка 1 на сто. „Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

Как се определя годишният данък върху доходите от трудови правоотношения:

Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък работодателя не включва доходите от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество.

Годишната данъчна основа се намалява с годишния размер на:

.......данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;

.......данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;

.......данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

.......данъчното облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение

Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

Срокове за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения:

Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото и годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите информация за изплатените от тях доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните.

Място за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения:

Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Плащане на данъка върху доходите от трудови правоотношения:

Данъкът може да се плати по следните начини:

.......по банков път

.......с пощенски запис за плащане към бюджета.

Вижте списък със сметки на НАП

Кодът за плащане на данъка върху доходите върху доходите от трудови правоотношения е 111212

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета!

Обичайно банките удържат такса за преводите, освен ако плащането не се извършва в офиса на обслужващата банка, намиращ се в сградата на съответната ТД на НАП.

Вижте списъка с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

Подобни статии:
 

Реклама