Последно променен на Сряда, 11 Август 2010 13:10

Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО

Важна информация във връзка с приетия нов Закон за корпоративното подоходно облагане (в сила от 01.01.2007г.)

·Съгласно § 27 от ПЗР на ЗКПО годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък, всички алтернативни данъци, данъците върху разходите и данъците, удържани при източника за2006г., които подлежат на деклариране по реда на отменения ЗКПО, се декларират с подаване на съответните данъчни декларации и в сроковете по същия закон.

·На основание § 28, ал.1 от ПЗР на ЗКПО дължимите данъци за 2006 г. по отменения Закон за корпоративното подоходно облагане се внасят в сроковете и по реда на същия закон. Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв. Това право може да се ползва от данъчно задължените лица и при декларирането на корпоративния данък за 2006 г. (§ 28, ал.2 от ПЗР на ЗКПО)

Кой подава декларацията

· Годишната данъчна декларация по този образец се попълва и подава от данъчно задължените лица, определени с чл.6, ал.1 от ЗКПО, с изключение на бюджетните предприятия, които подават годишна данъчна декларация по чл.51, ал.8 и лицата по чл.2, ал.5, които извършват само дейност, подлежаща на облагане с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация. Последните подават годишна данъчна декларация по чл.51, ал.10 от ЗКПО.

· Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчна декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че не са извършвали дейност и не дължат данъци по ЗКПО, тези лица следва да попълнят само идентификационната част на декларацията като на ред 13 от същата трябва да отбележат с “Х” наличието на това обстоятелство.

· Годишната данъчна декларация се подава и от местните юридически лица и неперсонифицирани дружества, които подлежат на облагане само с окончателен годишен (патентен) данък при условие, че начисляват и внасят данъци при източника по реда на чл.34 и данъци върху разходите по реда на чл.36, ал.1 и ал.4 от ЗКПО.

· Юридическите лица, които не са търговци подават декларация, когато извършват стопанска дейност и/или дължат данъци при източника по реда на чл.34 и данъци върху разходите по реда на чл.36, ал.1 и ал.4 от ЗКПО.

· Съгласно чл.2, ал.9 от ЗКПО за дейностите извън тези по ал. 5 данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване, се облагат по общия ред. В този случай лицата по чл.2, ал.5 следва да подадат както тази годишна данъчна декларация -за дейността си, облагаема по общия ред, така и годишна данъчна декларация по чл.51, ал.10 от ЗКПО - за дейността си от опериране на кораби.

· В случай, че лицата по чл.2, ал.5 от ЗКПО извършват и друга дейност, която съгласно чл.2, ал.9 от ЗКПО се облага по общия ред, тези лица не попълват част V от годишната данъчна декларация по чл.51, ал.10 от ЗКПО, а следва да попълнят част ІІІ от настоящата декларация, в т.ч. и за данъците, дължими във връзка с дейността им, облагаема по специфичния ред. Независимо дали извършват и друга дейност, облагаема по общия ред на закона, тези лица следва да заплащат данъците по чл. 34, и чл.36, ал.1 и ал.4.

· На основание § 3, ал.2 от ПЗР на ЗКПО чуждестранните лица, осъществяващи дейност в свободните зони по Указ № 2242 за свободни зони, за осъществяваната дейност се облагат по реда, при условията и с данъчните размери по този закон, независимо от правния им статут и независимо от дейностите им извън свободните зони.

· Данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък попълват и подават годишната данъчна декларация по този образец.

 

Попълване на декларацията

· При попълване на клетките в декларацията, в които се изисква отговор “да” или “не”, следва да оградите верния отговор.

· Данъчната декларация се подписва от представляващия данъчно задълженото лице.

 

Срок за подаване

· Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

 

Място и начин н а подаване

· Годишната данъчна декларация се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.

· Годишната данъчна декларация може да се подаде и чрез изпращане по пощата с обратна разписка или по електронен път /чрез интернет с електронен подпис/.

 

Документи, които следва да бъдат подадени заедно с декларацията

· Заедно с годишната данъчна декларация се представя годишният финансов отчет, включително приложенията към него (чл.51, ал.2 от ЗКПО).

· Съгласно т.3.1. от СС 1 - Представяне на финансови отчети, елементите на годишния финансов отчет са:

1.Счетоводен баланс;

2.Отчет за приходите и разходите;

3.Отчет за собствения капитал;

4.Отчет за паричния поток;

5.Приложение.

· Съгласно т.19.2. от СС 1 - Представяне на финансови отчети, елементите на приложението към финансовия отчет са следните:

1. Справка за оповестяване на счетоводната политика;

2. Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи;

3. Справка за вземанията, задълженията и провизиите;

4. Справка за ценните книжа;

5. Справка за участията в капиталите на други предприятия;

6. Справка за приходите и разходите от лихви;

7. Справка за извънредните приходи и разходи;

8. Справка за финансовите резултати;

9. Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци.

· Данъчно задължените лица, които прилагат Международните стандарти за финансови отчети, заедно с годишната данъчна декларация следва да представят пълния комплект на финансов отчет, чиито компоненти са посочени в т.8 от МСС 1 - Представяне на финансови отчети. Съгласно т. 8 от МСС 1 компонентите на пълния финансов отчет са:

1.Баланс;

2.Отчет за доходите;

3.Отчет, показващ или:

3.1. всички промени в собствения капитал; или

3.2. промени в собствения капитал, породени от операции, различни от капиталовите операции със собствениците или разпределенията за собствениците;

4.Отчет за паричните потоци;

5.Счетоводна политика и пояснителни бележки.

· Финансовият отчет на предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори и сумата на нетния размер на приходите от дейността им за отчетния период не надхвърля 100 000 лв., може да се състои само от отчет за приходите и разходите. (чл.32, ал.3 от ЗСч.).

· Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, заедно с годишната данъчна декларация подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 31 март, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор. (чл.51, ал.2 от ЗКПО).

· В случаите на преотстъпване на корпоративния данък по реда на чл.61д от ЗКПО, на основание ал.3 на чл.61д, заедно с годишната данъчна декларация данъчно задължените лица следва да представят и справки, чрез които да удостоверят изпълнението на условията за преотстъпване на данъка, както и удостоверения за липса на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, издадени от съответния компетентен орган. Удостоверенията за липса на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски се изготвят и прилагат към декларацията служебно от приходната администрация.

· Местните лица, на които е удържан данък в чужбина, заедно с годишната данъчна декларация представят удостоверение за неговия размер, издадено от компетентни власти на съответната държава.

 

Печалби и доходи от източници в чужбина

· При определяне на корпоративния данък местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества ползват данъчен кредит съгласно ЗКПО за всички идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи, както и за печалбите и доходите, за които правото на данъчен кредит е регламентирано в съответната СИДДО.

· Местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества ползват съгласно ЗКПО данъчен кредит за данъка върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници.

· Размерът на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина се определя за всяка държава поотделно и не може да надвишава размера на българския данък, изчислен за съответния доход /печалба/, освен когато това изрично е предвидено в действаща СИДДО.

· Съгласно чл. 40, ал.1 от ЗКПО в случаите, когато данъчно задълженото лице е формирало загуба и тази загуба или част от нея е от източници извън България, последната се приспада при спазване изискванията на чл. 38 последователно само от положителния финансов резултат след данъчно преобразуване от източника извън страната, от който е възникнала, през следващите пет данъчни години. Когато загубата е от няколко източника, тя се разпределя за целите на изречение първо между източниците, от които е възникнала, пропорционално на загубата от всеки източник към сумата на загубите от съответните източници. Тази разпоредба не се прилага за загуби с източник от държава - членка на Европейския съюз.

· Примери:1. Реализирана загуба през 2005 г.-100единици

В т. ч. от източник в чужбина – 60 ед.

от източник в страната-40 ед.

На приспадане от печалбата от същия източник в чужбина през 2006г. и следващите четири години ще подлежи загуба в размер на 60 ед.

2. Реализирана загуба през2005 г. – 50 единици

В т.ч. от източник в чужбина – 100 ед.загуба

от източник в страната - 50 ед.печалба

Загуба с източник в чужбина 50 ед. – същата подлежи на приспадане от печалбата от същия източник в чужбина през 2006 г. и следващите четири години.

Забележка: Примерите отразяват случай, при който е налице само един източник в чужбина.

МЕТОДИТЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ СИДДО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА

 

 

 

 

 

 

методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държава

 

 

 

Печалба от място на стопанска дейност

Видове доходи

 

 

 

Дивиденти

 

 

 

Лихви

Авторски и лицензионни възнагра - ждения

Възнагра - ждения за технически услуги

Всички останали доходи

1.

Австрия

ОП

БВЗ

БВЗ

БВЗ

БВЗ*

ОП;БВЗ

2.

Армения

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

3.

Албания

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

4.

Алжир

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

5.

Беларус

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

6.

Белгия

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК*

ОП;БВЗ

7.

Великобритания

ОП

ДК

БВЗ

БВЗ

БВЗ*

ОП;БВЗ

8.

Виетнам

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК**

ДК;ОП;БВЗ

9.

Германия

ОП

ДК

БВЗ

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

10.

Грузия

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

11.

Гърция

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

12.

Дания

ОП

ДК

БВЗ

БВЗ

БВЗ

ОП;БВЗ

13.

Египет

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

14.

Зимбабве

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК**

ОП;БВЗ

15.

Израел

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК*

ОП;БВЗ

16.

Индия

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК**

ДК;ОП;БВЗ

17.

Индонезия

ОП

ОП

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

18.

Ирландия

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

19.

Испания

ОП

ДК

БВЗ

БВЗ

БВЗ

ОП;БВЗ

20.

Италия

ОП

ДК

БВЗ

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

21.

Казахстан

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК*

ДК;ОП;БВЗ

22.

Канада

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

23.

Кипър

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК*

ДК;ОП;БВЗ

24.

Китай

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

25.

Корея

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК*

ОП;БВЗ

26.

КорейскаНДР

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК**

ДК;ОП;БВЗ

27.

Кувейт

ОП

БВЗ/ДК

ДК

ОП

БВЗ

ОП;БВЗ

28.

Латвия

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

29.

Ливан

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

30.

Люксембург

ОП

ДК

ДК

ДК

ДК*

ОП;БВЗ

31.

Македония

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

32.

Малта

ОП

БВЗ

БВЗ

ПДК

ПДК*

ОП;БВЗ

33.

Мароко

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

34.

Молдова

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

35.

Монголия

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

36.

Норвегия

ОП

ДК

БВЗ

БВЗ

БВЗ*

ОП;БВЗ

37.

Полша

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

38.

Португалия

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

39.

Румъния

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

40.

Русия

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК*

ДК;БВЗ

41.

Сингапур

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

42.

Сирия

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

43.

Словакия

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК**

ДК;ОП;БВЗ

44.

Словения

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

45.

Тайланд

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК;БВЗ

46.

Турция

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;БВЗ

47.

Узбекистан

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ;

48.

Украйна

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

49.

Унгария

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

50.

Финландия

ОП

ПДК

БВЗ

ПДК;БВЗ

БВЗ

ОП;БВЗ

51.

Франция

ОП

ДК

БВЗ

ДК

ДК*

ОП;БВЗ

52.

Холандия

ОП

ДК

БВЗ

БВЗ*** (ДК)

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

53.

Хърватска

ДК

ДК

ДК

БВЗ

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

54.

Чехия

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

55.

Швейцария

ОП

ОП

ДК

БВЗ*** (ДК)

БВЗ

ОП;БВЗ

56.

Швеция

ОП

ДК

БВЗ

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

57.

ЮАР

ОП

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

58.

Югославия

ДК

ДК

ДК

ДК

БВЗ

ДК;ОП;БВЗ

59.

Япония

ОП

ОП

ДК

ДК

БВЗ

ОП;БВЗ

Л Е Г Е Н Д А:ОП -освобождаване с прогресия;ДК-обикновен данъчен кредит;

ПДК -пълен данъчен кредит;БВЗ-българско вътрешно законодателство.

* -- в тези СИДДО, техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е различно в отделните спогодби – виж конкретния текст на СИДДО.

** -- доходи на лица, които не са в трудови правоотношения с платеца, за предоставени услуги от управленски, технически или консултантски характер – виж конкретния текст на СИДДО.

*** --тези доходи не се облагат при източника, (независимо отрегламентиранатаданъчна ставка от 5%), а само в държавата наместното лице, до въвеждане на данъчна ставка при източника във вътрешното законодателство на Холандия, съответно на Швейцария - виж съответните Протоколи към СИДДО.

Подобни статии:
 

Реклама