Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 19:35

Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти - вход в системата

Първото условие, за да се възползвате от услугата е да притежавате банкова дебитна карта. Ако имате, трябва да заявите желанието си картата да се използва за разплащане в интернет. Това може да стане в банката–издател на вашата карта или от банкомат на същата банка.

Следващата стъпка е да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания на:

....„ePay.bg". Интернет–адресът на системата е www.epay.bg/

или

...."еBG.bg". Интернет–адресът на системата е www.ebg.bg/

За да плащате данъците и осигуровките си чрез Интернет ви е необходима и още една регистрация — в сайта на приходната администрация. Регистрацията се извършва, като попълните онлайн формуляра за регистрация на нов потребител.

* Чрез системата Плащане на данъци и осигуравки по интернет клиентът би могъл и да си попълни и  разпечати преводно нареждане, което да отнесе в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта

Как става регистрацията в системите ePay.bg или еBG.bg?

Клиентът се регистрира в системата, като въвежда еднократно информация за банковата си карта. След това той получава свой клиентски идентификационен номер (КИН). Задължително при регистрацията клиентът попълва своето име, презиме, фамилия, ЕГН и адрес за кореспонденция, телефонен номер и e–mail и избира потребителско име и парола.

Как става регистрацията в интернет–страницата на приходната администрация?

Клиентът се регистрира в системата, като въвежда еднократно информация за типа данъкоплатец (физическо или юридическо лице), пълното наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице, ЕГН (само за физическите лица), БУЛСТАТ (попълва се от юридически лица и ЕТ), потребителско име и парола, валиден e–mail адрес и КИН (клиентски идентификационен номер от системата ePay.bg или еBG.bg).

Как става плащането на данъци през интернет–страницата на приходната администрация?

За да платите данъците и осигуровките си по Интернет, след като имате регистрирана банкова карта, регистрация в системата еPay.bg или еBG.bg и регистрация в сайта на приходната администрация, влезте в системата със своите потребителско име и парола и изберете „ново плащане”.

След като потвърдите, че приемате условията, е необходимо да изберете от списъка на данъчните задължения един или няколко данъка, които желаете да платите и да въведете броя на платежните документи. Това е така, защото за всеки вид данък, такса, , осигурителна вноска или друг вид документ се попълва отделен платежен документ.

На следващата стъпка ще е необходимо за всеки един от данъците и осигуровките, които желаете да платите, да изберете териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите, към която ще бъдат преведени парите.

На следващата стъпка се визуализират преводните нареждания, като голяма част от информацията в тях е вече попълнена автоматично. Следвайте указанията за попълване.

За да се осъществи плащането по преводните нареждания, които сте попълнили, системата ви прехвърля към сайта на ePay.bg или еBG.bg, където трябва да се въведете потребителското си име и парола и да потвърдите заявките за плащане. Това е последната стъпка при плащане на данъчните или осигурителните ви задължения по Интернет.

Ще получите съобщение по електронната поща за извършените от вас плащания. Пазете това електронно съобщение.

Добре е да знаете, че плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на офиса или териториалната дирекция на НАП. Това е денят, в който изпратената от вас сума постъпи по сметката на приходната администрация.

Наредените от вас суми ще постъпят по сметките на приходната администрация не по–късно от 3 работни дни след датата, на която ePay.bg или еBG.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане — възможно е парите ви да пристигнат след крайната дата.

* От началото на 2006 г. обслужването на местните данъци и такси (данък сгради, такса смет, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество и т. н.) премина към общинските власти. За това от системата „Плащане на данъци и осигуровки по интернет” е премахнат модулът за плащане на местни данъци и такси (МДТ). Те се плащат по банковите сметки, разкрити в съответната община или на каса в местните структури за обслужване на МДТ.

Съгласно указания на МФ ДДС №12/07.12.2006г. считано от 01.01.2007г. при плащане на просрочено задължение за данъци /след изтичане на срока за доброволно плащане/, дължимата лихва се внася по код за вид плащане на съответветния данък. Например дължимите наказателни лихви по данък върху доходите на физически лица се внасят по код 111213, а не по код 115000. В преводното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в "основание за плащане" се записват по отделно сумата на данъка и лихвата, които се плащат.

Подобни статии:
 

Реклама