Определянето на основната икономическа дейност от осигурител

С направените промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.105/2005 г.) от 01.01.2006 год., беше изменен чл.5, ал.1 и определението за осигурител е: „Всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица”.

С тази промяна от кръга на лицата имащи качеството на осигурител са изключени клоновете и поделенията на юридическите лица.

Осигурителят определя основната си икономическа дейност съгласно Националната класификация на икономическите дейности (НКИД 2003), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт и съгласно икономически дейности посочени в Закона за бюджета на ДОО за съответната календарна година (Приложение №1, чл.8).

Съгласно допълнителната разпоредба на Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителните вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, в случаите в които осигурителя осъществява две или повече икономически дейности , основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брои лица по трудово правоотношение.

При определянето на основната икономическа дейност на осигурителя не се вземат предвид работниците и служителите които са общо функционално свързани с осигурителя.

При извършване на няколко икономически дейности осигурителя определя в края на календарния месец икономическата дейност, с оглед определянето на минималния осигурителен доход на заетите лица. В броя на осигурените лица се включват: заетите през месеца, преминалите от една дейност към друга, новопостъпилите, напусналите.

Във връзка с изложеното, органите по приходите в своята работа при определяне на основната икономическа дейност на осигурителя, следва да имат предвид:

До 31.12.2005 год. клоновете и поделенията на юридическите лица, като осигурители са определяли основна икономическа дейност, независимо от юридическото лице

От 01.01.2006 год. клоновете и поделенията на юридическите лица не определят икономическа дейност. Задължението за определяне на икономическата дейност е на осигурителя - юридическото лице.

 

Реклама