Последно променен на Събота, 07 Октомври 2006 20:42
Реда и начина за подаване на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се

Съгласно указанията за попълвана на Декларация обр. 1 - Приложение № 1 към Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в т. 17 се попълва действителната сума на паричното обезщетение, без да се ограничава с оглед определяне на максималния осигурителен доход за здравно осигуряване.

В т. 18 се попълва процентът на здравно-осигурителната вноска за сметка на работодателя, независимо от попълнения размер на сумата на паричното обезщетение.

В случаите, в които сборът от осигурителния доход и действителната сума на паричното обезщетение е по-голям от максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО, програмният продукт ограничава размера на дължимата осигурителна вноска до размера на вноската, изчислена от максималния размер на осигурителния доход.

По този начин на валидиране се определя размерът на дължимата осигурителна вноска в съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

В т. 34 от горецитираните указания е указано, че се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на чл. 6, ал. 1,2 и 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, където е посочено, че нетното възнаграждение следва да бъде ограничено до размера на максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО.

 

 

Реклама