Последно променен на Събота, 06 Февруари 2010 00:11

Прилагането на разпоредбите на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62. ал. 4 КТ след направените изменения, обнародвани във. бр. 1 и 3 от 2006 г.

Съгласно чл. 62, ал. З от Кодекса на труда работодателят е длъжен да изпрати уведомление за сключените, променени и прекратени трудови договори.

В случай, че трудовото правоотношение се сключва с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, няма пречка той да упълномощи лица, които да представят уведомленията в съответната териториална дирекция на НАП. Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда уведомления могат да се изпращат и чрез Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис, или от изрично упълномощено лице, регистрирано с идентификационен код по БУЛСТАТ, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис или съгласно т. З от същата алинея - по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Уведомленията се изпращат на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа (чл. 2, ал. 1 от Наредба №5).

Програмните продукти за подаване на уведомленията по електронен път можете да намерите на следните електронни адреси:

http://www.nap.bg или http://www.noi.bg

 

Реклама