ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО ЧРЕЗ НОИ ПО ЕГН
СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО ЧРЕЗ НОИ ПО БУЛСТАТ

Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК
Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК
вижте и В услуга на пенсионера

Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ - Справката съдържа данни за настоящия универсален пенсионен фонд на лицето, вид участие /личен или служебен избор/, идентификатор и наименование на осигурителя, както периода и размера на преведените суми.

Осигурителен доход - Справката съдържа данни за идентификатор и наименование на осигурителя, дни в осигуряване, дневно работно време в часове, отработени часове общо, наличие на положен извънреден труд в часове, осигурителен доход в лв., начислен месечен облагаем доход;

Актуално състояние на трудовите договори – съдържа информация за сключените и прекратените трудови договори, получена на базата на подадените от работодателите уведомления;

Подобни статии:
 

Реклама