Заявления

91 Заявление по Наредбата за регулиране на цените на природния газ за утвърждаване на цени на природния газ
92 Заявление по §70 ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЕЕЕ
93 Заявление по §12, ал. 3 от ЗЕ за преиздаване на лицензия
94 Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор по чл.11, ал.2 от НРД-2005г.
95 Заявление (молба) за продължаване правото на ползване върху земи от общинския горски фонд
96 Заявление (молба) за продължаване правото на ползване върху земи от държавния горски фонд
97 Заявление (молба) за предоставяне правото на ползване върху земи от общинския горски фонд
98 Заявление за съгласуване на строителство в гори и земи в горския фонд
99 Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска и/или стоматологична помощ
100 Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки от лечебно заведение за болнична помощ, диспансер или лечебно заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ
101 Заявление за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (за чужд производител)
102 Заявление за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (за български производител)
103 Заявление за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на фискални устройства
104 Заявление за регистрация на фондация в съдебния регистър
105 Заявление за регистрация на филмови продукции
 
Страница 7 от 12

Реклама