Заявления

76 Образец № 1 на заявление съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
77 Молба-заявление за издаване на Становище за класификация на отпадъците
78 Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци
79 Заявление-декларация за вписване в регистъра на търговците на зърно
80 Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл. 95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за одобряване на общи условия
81 Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека
82 Заявление по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ за продължаване срока на лицензията
83 Заявление по чл. 55, ал. 1 от ЗЕ за прекратяване на лицензия
84 Заявление по чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане
85 Заявление по чл. 52, ал. 1 от ЗЕ за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант
86 Заявление по чл. 51 от ЗЕ за изменение/допълнение на лицензия
87 Заявление по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект
88 Заявление по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ за издаване на лицензия
89 Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия за утвърждаване на цени на електрическата енергия
90 Заявление по Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия за утвърждаване на цени на топлинната енергия
 
Страница 6 от 12

Реклама