Заявления

61 Заявление по чл. 96 от Кодекса за социално осигуряване
62 Заявление по чл. 95 от Кодекса за социално осигуряване. За спиране на пенсия
63 Заявление за изплащане на добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване
64 Заявление за получаване пенсията на адрес или банкова сметка
65 Заявление - регистриране на Едноличен търговец - ЕТ
66 Примерно заявление за достъп до информация
67 Образец на заявление относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване
68 Образец на заявление за издаване на разрешително за хидрогеоложко проучване (чрез Басейновите дирекции)
69 Образец на заявление за издаване на разрешително за изграждане на водовземно съоръжение от подземни води (чрез Басейновите дирекции)
70 Образец на заявление за издаване на разрешително за водоползване
71 Образец №13 на заявление съгласно чл. 50 от Закона за управление на отпадъците
72 Образец № 4 на заявление съгласно чл. 45, ал.1 от Закона за управление на отпадъците
73 Образец № 3 на заявление съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за управление на отпадъците
74 Образец № 2 на заявление съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците
75 Образец № 11 на заявление съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
 
Страница 5 от 12

Реклама