Заявления

31 Заявление В3-1 - за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации
32 Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК
33 Заявление Б2 - за вписване на обстоятелства, относно клон
34 Заявление А3 - за вписване на обстоятелства относно командитно дружество
35 Заявление Б4 - за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие
36 Заявление А9 - за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие
37 Заявление А8 - за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец
38 Заявление А6 - за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции
39 Заявление Б3 - за вписване на допълнителни обстоятелства относно залог на дружествен дял
40 Заявление В2-2 - за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества
41 Заявление В2-1 - за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества
42 Заявление Е1 - за издаване на удостоверение за законосъобразност
43 Заявление Б5 - за вписване на обстоятелства, относно запор върху дружествен дял
44 Заявление А7 - за вписване на обстоятелства относно кооперация
45 Заявление В1 - за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие
 
Страница 3 от 12

Реклама