Заявления

151 Заявление за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия
152 Заявление за издаване на разрешение за строеж в гори и земи в горския фонд
153 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия
154 Заявление за издаване на разрешение за организиране на стоково тържище
155 Заявление за издаване на разрешение за износ на животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
156 Заявление за издаване на разрешение за за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
157 Заявление за издаване на разрешение за внос на животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
158 Заявление за издаване на лицензия по раздел III, глава IV от ЗЕЕЕ
159 Заявление за издаване на лицензия за предоставяне на социални услуги за деца
160 Заявление за издаване на лицензия за извършване на обществен превоз на пътници(товари)
161 Заявление за издаване на допълнение на внос на животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
162 Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
163 Заявление за заличаване на дружество с ограничена отговорност
164 Заявление за допускане до разпределение на квотата ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни
165 Заявление за деактуване на имот
 
Страница 11 от 12

Реклама