Заявления

136 Заявление за прекратяване на дружество с ограничена отговорност и вписване на ликвидатор
137 Заявление за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства (ПБ)
138 Заявление за предоставяне на право на ползване върху гори и земи от горския фонд
139 Заявление за подновяване на регистрацията на експертите, извършващи ЕО и ОВОС
140 Заявление за образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание (за чужд производител)
141 Заявление за образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание (за български производител)
142 Заявление за лицензиране на публични складове за зърно
143 Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
144 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
145 Заявление за издаване на становище по проект (СРИОКОЗ)
146 Заявление за издаване на Становище на Държавна приемателна комисия
147 Заявление за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна автобусна линия
148 Заявление за издаване на разрешително за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие
149 Заявление за издаване на разрешително за извършване на международен случаен превоз на пътници
150 Заявление за издаване на разрешение на организация по оползотворяване за изпълнение на задълженията по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
 
Страница 10 от 12

Реклама