ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ за доброволна делба

Печат
Последно променен на Събота, 25 Май 2013 12:50

До ………………………………………

Дирекция “УПИТУ”

вх. N дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ за доброволна делба

От 1. ………………………………………………………………………… ЕГН ........................................

/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ Местоживеене ………………………………………………………………………………………………………………….. /област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап/. …………………………………………………………………………………………………….тел…………………………………..

2. ………………………………………………………………………… ЕГН cccccccccc

/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ Местоживеене………………………………………………………..……………………………………………….…

/област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап./ …………………………………………………..………………………………..……тел……………………………………

По силата на приложеният документ /и/ съм /сме/ съсобственик /ци/ на……………………………..

/вид на сградата/ в У. П. И. …….с пл. № ………., квартал ……от плана на гр. /с/ ………………………..………….

1. Моля, да ми(ни) бъде издадено удостоверение, че обособения дял представляващ …………………………………………………………………..отговаря на одобрените инвестиционни проекти №………………….от………………год.

Същото ми е необходимо да послужи пред Районния съд.

Приложение:

1. Документ за собственост;

2.Одобрени инвестиционни проекти

4. Квитанция за платена такса №…………………от………………год.

Заявители:

1. ………………………………….. подпис

2. …………………………………… подпис

Подобни статии: