Последно променен на Събота, 25 Май 2013 12:42

ДО

ДИРЕКТОРА НА ..........................

“СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. …………………………………………..

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………

ЕГН
постоянен/настоящ адрес гр. /с./ ………………………… п. к.

ул. ……………………………………………………….. № ……………….

лична банкова сметка -IBAN

в банка ………………………..

/попълва се само, ако лицето получава пенсията си чрез банка/

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъдат изплатени неполучените от мен пенсии за месеците

……………………………………………………………………………………………..20….год.

/изброяват се точно месеците, за които не е получена пенсията/

Считам, че молбата ми ще бъде уважена.

Дата ………………    

Подпис:.................

гр. /с./ ……………

___________________________________________________________________

Забележка: Ако пенсията се превежда по банкова сметка към заявлението задължително се прилага копие на документ от банковия клон, от който да е видно номера на банковата сметка и името на титуляра на сметката /чл.  67, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/.

 

Реклама