Последно променен на Петък, 08 Март 2013 15:20

До Директора
На НАП ......................


ЗАЯВЛЕНИЕ


От .......................................................................
ЕГН....................................................................
Живущ...............................................................

Поради изтичане срока на давност желая да бъдат погасени по давност и отписани задълженията ми за здравноосигурителни вноски, посочени по-долу,  по реда на чл.171, ал.1 от ДОПК и да се сторнират съответно начислените лихви.

Период

Главница

Лихва

общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ................... 

Подпис: ...................................

 

Забележка:

Точните суми за погасяване може да извадите от калкулатора за здравни вноски от страницата на НАП и да бъде прикачен към заявлението

 

Реклама