Отписване на задължения по давност на здравни вноски

Печат
Последно променен на Сряда, 19 Декември 2012 14:24

Заявление

Долуподписаният ..........................................

Гр. ......................., ЕГН ….............................................................


Моля да бъдат отписани по давност задълженията ми към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за периода:

Нека същите задължения да бъдат отразени като недължими поради изтичане на законовият давностен срок, който е отбелязан в чл. 171, ал. 1 от ДОПК. и да се сторнират начислените лихви за тези периоди.

Настоящото уведомление се състави в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

гр. ...................

дата: .................

Подпис......................

Подобни статии: