Последно променен на Сряда, 19 Септември 2012 15:48
Свалете цялото заявление по чл. 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване

Заявявам, че считано от …………………г. напускам/съм напуснал(а) страната и ще пребивавам/ съм пребивавал повече от 183 дни в чужбина през календарната …………г.

Известно ми е, че дължа здравноосигурителни вноски за календарната година, през която пребивавам по-малко от 183 дни в чужбина.

Заявявам, че ще Ви уведомя при постоянното ми завръщане в Република България и ще представя доказателства за периода през които съм пребивавал извън страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Реклама