Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:52
До (наименование на учреждението, от което искате информация)
(име на града, ако е териториално подразделение)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От (трите ви имена или наименование на ЮЛ, от чието име подавате заявлението)

.....................................................(адрес: улица и номер, номер на блока, град)

......................(ако желаете, можете да посочите телефонен номер за връзка)

Уважаема/и госпожо/господине/господа,
На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно .................………………….......
На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи:

1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

- преглед на информацията
- оригинал или копие;
- устна справка;
- копия на хартиен носител;
- копия на технически носител.

 

Дата: .............  

Подпис: ..................

Подобни статии:
 

Реклама