Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:51

До
Министъра на околната среда
и водите

З А Я В Л Е Н И Е

от .........................................................................................

гр.(с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . №. . .

Управител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име на фирмата за юридически лица - ЕТ, ООД, ЕАД, АД)

Адресна регистрация ...............................................................

Данъчен номер . . . . . . . . . . . . . Булстат . . . . . . . . . . . . . . .

Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване за ........... от ........................................ (наименование на язовира)

Уважаеми/а господин/жо министър,

На основание чл.60, ал.1 от Закона за водите моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водоползване съгласно настоящото заявление с данни съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6 от същия закон:

1. Име, местожителство на ползвателя – физическото лице, фирма и седалище на юридическото лице ............................................................

2. Единен граждански номер .. . . . . . . . . . . .за физическите лица или Eдинен идентификационен номер за юридическите лица. . . . . . . . . .

3. Цел на водоползването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Воден обект, водностопанска система или съоръжение за водоползване, местност, административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места ......................

5. Място на водовземането, водно количество, място на водоползването ..............................................

6. Лимит на ползваната вода (годишна водна маса) ......................

Приложени документи:

1. Документи за регистрация на фирмата;
2. Картен материал .........................;
3. Документи от други юридически лица за съгласие, ако се ползват общи съоръжения.

Подпис: . . . . . . . .

Подобни статии:
 

Реклама