Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:51
До МОСВ гр.София
Чрез Басейнова дирекция
"............................... район"
с център гр. ......................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за хидрогеоложко проучване

          от  фирма (физическо лице) ........................................................

          адрес на управление ..................................................................

          телефон за връзка .....................................................................

          идентификационен (граждански) номер ........................................

 

          Във връзка с необходимостта от ....................................(цел на хидрогеоложкото проучване – водоснабдяване, отводняване и др.) за обект ......................... (съществуващ, в строеж, проектен и др.)

Място на  хидрогеоложкото проучване – ЕКАТТЕ, имот №, собственост ..................................................................................................

Подземен воден обект (водоносен хоризонт) ........................................................

Дълбочина и брой на проучвателните сондажи .....................................................

Необходимо водно количество което се търси чрез хидрогеоложкото проучване .......

Независим контрол ..................................................................................................
(Изисквания по Чл.5, ал.2 на Наредба №1/2000г., ДВ.бр.57/2000г.)


Приемането на заявлението се извършва по реда на глава четвърта, раздел втори от Закона за водите
(ДВ.бр.67/1999г.)

            При липса на възражение след едномесечно публично обявяване в съответната община, съгласно чл.5, ал.3 на Наредба №1/2000г. към заявлението се прилагат и:

  • Документи за собственост – нотариален акт или съгласие на собственика
  • Скица на съответния имот
  • Съдебна регистрация на фирмата
  • БУЛСТАТ
  • Декларация по чл.5, ал.3 от Наредба №1/2000г.
  • Документ за внесена такса
  • Технологичен разчет за необходимите водни количества
  • Проект за хидрогеоложките проучвания

Забележка: Всички документи се представят в два екземпляра.

 

Заявител: ......................................
/Име и подпис/

Подобни статии:
 

Реклама