Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:51

До
Министъра на околната среда
и водите

З А Я В Л Е Н И Е

от .........................................................................................

гр.(с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . №. . .

Управител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име на фирмата за юридически лица - ЕТ, ООД, ЕАД, АД)

Адресна регистрация ...............................................................

Данъчен номер . . . . . . . . . . . . . Булстат . . . . . . . . . . . . . . .

Относно: За издаване на разрешително за водоползване за ........... от ........................................

Уважаеми/а господин/жо министър,

На основание чл.66, ал.1 от Закона за водите моля да ми бъде издадено разрешително за водоползване съгласно настоящото заявление с данни съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 2 от същия закон:

1. Име, местожителство на ползвателя – физическото лице, фирма и седалище на юридическото лице ............................................................

2. Единен граждански номер .. . . . . . . . . . . .за физическите лица или Eдинен идентификационен номер за юридическите лица. . . . . . . . . .

Прилагам предпроектно (прединвестиционно) проучване, изготвено от ...............................................

Приложени документи: съгласно текста.

Подпис: . . . . . . . .

Подобни статии:
 

Реклама