Заявление-декларация за вписване в регистъра на търговците на зърно

Печат
Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:48

До
Националната служба
по зърното и фуражите

Заявление-декларация

от ...................................……….............................................(фирма)

адрес ...........................................................(адрес на управление/седалище)

БУЛСТАТ ………………………… данъчен номер ..............................….

представляван от .................................(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН .........………………...….. от гр. (с)................…….….....….....……(местожителство)

телефон/факс ……………………………………………..…

 

Желая да бъда регистриран като търговец на зърно съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за съхранение и търговия със зърно.

Декларирам, че:

1.Съм регистриран като търговец по смисъла на търговския закон.

2.Ще извършвам търговски сделки със зърно.

3.Не съм в производство по обявяване в несъстоятелност.

4.Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен.

5.Не съм осъждан за банкрут.

6.Не съм лишен с присъда или наказателно постановление от правото да упражнявам
търговска дейност.

7.Ще сключвам търговски сделки със зърно при спазване на изискванията на чл. 28(1) от Закона
за съхранение и търговия със зърно.

8.Ще съобщавам в седемдневен срок в НСЗФ всички промени в статута си и в
декларираните обстоятелства.

9.Ще предоставям на НСЗФ всички документи свързани със сделките със зърно и ще осигуря
достъп до наличното зърно.

10. Нямам изискуеми и безспорни задължения към земеделските производители.

Известна ми е наказателната отговорност по НК за неверни данни в декларацията.

Прилагам:

1.Копие от съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние.

2.Документи за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ.

3.Квитанция за внесена държавна такса.

4.Свидетелство за съдимост (само за търговци - физически лица).

 

Дата ............

  Декларатор....……..........

Подобни статии: