Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:48
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

От ......................................... .......................................... ...............................................
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

........................... .......................................... .......................................... .........................
                              (седалище и адрес на управление)

......................... ........................................ ........................................ ...............................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

притежаващо лицензия № .................................... за ...........................(вид на дейността)

представлявано от ....................................... ....................................... .........................
                           (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъдат одобрени по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) общи условия на договорите за:................................. .................................... ..................................................................

2. Прилагам следните документи:

2.1 ..................................... ..................................... ........................................................
2.2 ...................................... ...................................... ......................................................
2.3 ................................... .................................... .................................... .......................
(подробен опис на прилаганите документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

................................ .......................................................................
(трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________  

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

Заявителите представят проекта на общите условия на магнитен и на хартиен носител с подпис и печат.

На основание чл. 91, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) към заявление за одобряване на общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от обществените снабдители, на топлинна енергия и природен газ за битови нужди се прилагат и следните документи:

  1. доказателства за начина на оповестяване на проекта на общите условия по подходящ начин на потребителите;
  2. становищата и бележките по проекта, получени в хода на публичното обсъждане на общите условия;
  3. становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на публичното обсъждане на общите условия;
  4. заверено копие от решението на управителните органи на енергийното предприятие за приемане на общите условия;
  5. документ за внесена такса в размер на 500 лв., преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, банкова сметка 3000142000, банков код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

При разглеждане на предложените проекти на общи условия комисията може да изисква от енергийните предприятия допълнителна информация и да дава задължителни указания за изменение и допълнение на проектите за общи условия с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на закона и осигуряване на равнопоставеност, прозрачност на потребителите.

Подобни статии:
 

Реклама