Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека

Печат
Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:47
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАЛОГ ИЛИ ИПОТЕКА

От .................................. .................................... ..................................... .......................
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

...................... ..................... ................ ....................................... ......................................
                              (седалище и адрес на управление)

...................... ............. ......................... ....................................... .....................................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

лицензия № ....................................

представлявано от ................................... ................................... .................................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля, на основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ да бъде издадено разрешение за:..................................... ........................................ ..........................................................
(учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност)

2. Предмет на обезпечението ще бъде следния обект:

..................................... ......................................... ....................................................
......................................... ......................................... ................................................

3. Основанието за учредяване на залог или ипотека е:

...................................... ........................................ ....................................................

4. Обезпечението се прави в полза на:

............................................................... (данни за лицето, в полза на което се прави обезпечението)

5. Прилагам следните документи:

5.1 ....................................... ....................................... ....................................................
5.2 ....................................... ....................................... ....................................................
(подробен опис на прилаганите документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за издаването на разрешението, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

.................................... ...................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________   

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

На основание чл. 82, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) заявителя представя на хартиен носител с подпис и печат следните документи:

  1. копие от проекта на договор, въз основа на който се иска учредяване на обезпечението;
  2. копие от проекта на договора, за сключването на който се иска разрешение;
  3. план за погасяване на задълженията по договора;
  4. документ за внесена такса в размер на 500 лв., преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, банкова сметка 3000142000, банков код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).
Подобни статии: