Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:47
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗИЯТА

 

От ........................... ............................... ...................................... ..................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

........................ ........................................... ............................................. ........................
(седалище и адрес на управление)

............................. ................................................ ...........................................................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

лицензия № .....................................

представлявано от ............................................ .......................................... .................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

1. Моля на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ да бъде продължен срока на лицензия № ................................ за ...........................(вид на дейността)

2. Лицензията да бъде продължена за срок от: ............................(попълва се с цифри и с думи) години, поради следните обстоятелства: .................................... ...................................... .............................................................
....................................... ....................................... .........................................................
..................................... ...................................... ................. ...................... .....................
..................................... ..................................... ...................................... .......................
(обосновка на исканото продължаване на срока)

3. Приложени документи:

3.1 ........................................ ........................................ ........................................ ..........
3.2 .......................................... ....................................... .................................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

 

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за продължаването срока на лицензията, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

..................................... ..................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

 

Дата ____________

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

 

На основание чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ бр. 53 от 22.06.2004 г.), заявителите представят на хартиен носител с подпис и печат следните документи:

  1. удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация на заявителя;
  2. копие от удостоверението за данъчна регистрация на заявителя;
  3. декларация, че заявителят не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  4. доказателства за техническото състояние на енергийния обект и за техническите и експлоатационните му характеристики и обслужващата го инфраструктура;
  5. документ за платена такса в размер на 500 лв., преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, б. сметка № 3000142000, б. код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Заявлението се подава най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия. Ако бъде подадено по-късно, заявлението не се разглежда. В този случай лицензиантът може да подаде заявление за издаване на нова лицензия.

Подобни статии:
 

Реклама