Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:47
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

От ................................... .......................................... .....................................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

............................ ............................................... .............................................................
                              (седалище и адрес на управление)

.................................. .................................................... ..................................................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

представлявано от .............................................. ............................................ .............
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъде прекратена лицензия № ................................ за ...........................(вид на дейността)

2. Лицензионната дейност следва да бъде прекратена поради следните обстоятелства:

.............................. ............................................. ............................................................
(обосновка на исканото прекратяване)

3. Начина за разпореждане с имуществото, чрез което се осъществява лицензионната дейност е следния: .................................................................................................................(описва се начина на разпореждане и с незавършен обект, ако е започнато строителство)

4. Приложени документи, доказващи основанието за прекратяване:

4.1 ....................................... ........................................ ...................................................
4.2 .......................................... ............................................ ............................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за прекратяване на лицензията, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

.................................... ...................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________   

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Към заявлението се представя документ за платена такса в  размер на 500 лв., внесени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, б. сметка № 3000142000, б. код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Подобни статии:
 

Реклама