Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:46
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

От ........................................................ .................................................... ......................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

.............................. ................................................ ..................................... .....................
                              (седалище и адрес на управление)

.................... .............. ................................................. .................................... .................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

лицензия № ....................................

представлявано от ....................... ........................ ........................................ ................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъде издадено разрешение за извършване на сделка на разпореждане:................................... ........................................... .........................................................
(вид на сделката)

2. Приобретател по сделката ще бъде:

........................................ ............................................. ..................................................
(фирма, седалище, адрес на управление и данъчен номер на бъдещия приобретател)

3. Предмет на сделката ще бъде следния обект:

......................................... ............................................ ..................................................
(кратко описание на обекта на сделката)

4. Моля да бъде .....................(изменена, допълнена или прекратена) лицензия № ........................... за .....................................................(вид на дейността)

5. Приложени документи:

5.1 ............................................ ........................................... ...........................................
5.2 ........................................... ............................................ ...........................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за издаването на разрешението, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

....................................... ................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________   

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

На основание чл. 79, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) заявителите представят на хартиен носител с подпис и печат следните документи:

  1. оригинал на удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация на лицензианта;
  2. предварителен договор между лицензианта и приобретателя;
  3. заявление от бъдещия приобретател за придобиване на енергийния обект и за издаване на нова лицензия, ако такава се изисква според Закона за енергетиката, придружено с всички необходими документи;
  4. документи за внесени такси, както следва:
    - в размер на 500 лв. за разглеждане на искането за издаване на разрешението,
    - в размер на 1000 лв. за разглеждане на искането за изменение и/или допълнение на лицензията или в размер на 500 лв. за разглеждане на искането за прекратяване на лицензията.

Таксите се превеждат по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, банкова сметка 3000142000, банков код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Прилага се на хартиен и магнитен носител списък и описание на обекта или на обектите след осъществяване на сделката на разпореждане, с които ще се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики (попълват се съответните таблици от интернет страни).

Подобни статии:
 

Реклама