Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:46
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИАНТ

От ................................... ................................... ............................................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

................. ................................... ........................................ ............................................
                              (седалище и адрес на управление)

.......................... .......................................... ............................................ ........................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

лицензия № ....................................

представлявано от ........................................ .......................................... .....................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъде издадено разрешение за преобразуване чрез .......................................................................................................................................
(вид на преобразуването – вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или промяна на правната форма)

2. Лицензионната дейност ще се осъществява със следните обекти:

.................................. ..................................... ....................................... .........................
(кратко описание на обектите)

3. Приложени документи:

3.1 ..................................... ..................................... ........................................................
3.2 ....................................... ....................................... ....................................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за издаването на разрешението, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

.................................. .....................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________  

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.
В зависимост от конкретния случай заедно с това заявление се подава и заявление за изменение или прекратяване на съществуващата лицензия и/или за издаване на нова лицензия, с всички необходими документи.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) заявителите представят на хартиен носител с подпис и печат следните документи:

  1. договор за преобразуване или план за преобразуване;
  2. доклада на проверителя по чл. 262 от Търговския закон;
  3. документ за внесена такса в размер на 500 лв., които се превеждат по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, банкова сметка 3000142000, банков код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Договорът или планът за преобразуване трябва да доказва, че след планираното преобразуване ще бъдат спазени целите и принципите на регулиране по Закона за енергетиката.

Прилага се на хартиен и магнитен носител списък и описание на обекта или на обектите, с които ще се осъществява лицензионната дейност след преобразуването, с техните технически и технологични характеристики (попълват се съответните таблици от интернет страницата на ДКЕР).

Подобни статии:
 

Реклама