Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:46
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

От ................................................. .................................................................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

................................. ................................................ .......................................................
                              (седалище и адрес на управление)

............................. ................................................ ...........................................................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

представлявано от .......................................... .................................... .........................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ..................... ...........................................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

1. Моля на основание чл. 51, ал. .............. от ЗЕ да бъде изменена/допълнена лицензия № .................../................ г. (регистрационен номер на лицензията) по следния начин:

.................................... ........................................ ...........................................................
(при необходимост се прилагат на хартиен и магнитен носител промените, които се предлагат в приложенията към лицензията)

2. Основанието и мотивите на искането за изменение/допълнение на лицензията са:

.................................... ........................................ ...........................................................
(при необходимост се представя допълнително приложение)

3. Приложени документи:

3.1 ........................................ ........................................ ..................................................
3.2 ......................................... ......................................... ................................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

 

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за изменение и/или допълнение на лицензия, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

..................................... ..................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

 

 

 

Дата ____________  

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

 


Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

На основание чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ бр. 53 от 22.06.2004 г.), към заявлението се прилагат следните документи:

 1. доказателства за обстоятелствата, които представляват основание на исканото изменение и/или допълнение;
 2. в зависимост от основанието за изменяне и/или допълване на лицензия заявителят представя необходимите документи за преценка на искането;
 3. документ за внесена такса за разглеждане на заявлението в размер на 1000,00 лв., преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление, б. сметка № 3000142000, б. код 66196611, БИН 6301301459, на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ бр. 89 от 12.10.2004 г.).

На основание чл. 47, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, всяка актуализация в списъка и описание на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики и в описанието на границите, обхванати от съответната лицензия за пренос или за разпределение на електрическа енергия, топлинна енергия или на природен газ и снабдяването с електрическа енергия и природен газ, се извършва след подаване на заявление за изменение на лицензията.

На основание чл. 59, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генерираща мощност.

Лицензиантът може да извежда от експлоатация енергиен обект или генерираща мощност единствено в случай, че това няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с топлинна и електрическа енергия.

Условията за извеждане от експлоатация на енергиен обект или генерираща мощност могат да бъдат, както следва:

 1. Изтичане на технологично определения срок на безопасна експлоатация на енергийния обект.
 2. Наличие на авария, при която е икономически нецелесъобразно отстраняването на последиците от нея.
 3. Консервирани и/или неизползвани генериращи мощности.
 4. Погиване на енергийния обект.
 5. Други обстоятелства, водещи до необходимост от извеждане от експлоатация.
  В този случай към заявлението  се прилагат следните доказателства за обстоятелствата, които представляват основание на исканото изменение, без ограничение:
  - решение на управителния орган за извеждане от експлоатация на генерираща мощност;
  - документи, доказващи наличието на обстоятелствата, обосноваващи извеждането от експлоатация на енергийния обект;
  - икономическа обосновка за извеждането от експлоатация на енергийния обект;
  - срок и план за извеждане от експлоатация и рекултивация на земята (когато се изисква).
Подобни статии:
 

Реклама