Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:45
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ 

С УСЛОВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ

От .................................... ................................................ ..............................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

....................... ............................................ .....................................................................
                              (седалище и адрес на управление)

......................... ............................................ ............................................... ....................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

представлявано от ............................ ................................... ........................................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля на основание чл. 39, ал. 3 да бъде издадена лицензия по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) за:

..................... ............................... ....................................... ............................................

2. Лицензионната дейност ще се осъществява чрез следния обект (обекти):

.......................................................................................................................................
(прави се описание, включително на основните технически параметри на бъдещия енергиен обект и при необходимост се представя допълнително приложение)

3. Строителството на енергийния обект ще се извърши по следния график:

.............................. .................................. .......................................... ............................
...................... ............................ ................................ ....................................................
(прилага се и утвърден подробен график със срокове на строителството на енергийния обект)

4. Срокът на лицензията да бъде ............................(изписва се с думи) години.

5. Обосновка за срока на лицензията: ............................... .................................... ....................................................................
................................. ..................................... .................................................................
(при необходимост се представя допълнително приложение)

6. Юридическото лице притежава (не притежава) лицензии по ЗЕЕЕ или ЗЕ за други дейности:

.....................................................................(наименование и регистрационен номер на акта)

7. Юридическото лице има (няма) подадени заявления за лицензии по ЗЕЕЕ или ЗЕ за други дейности:

.......................................................(вид на поисканата лицензия, входящ номер на заявлението)

8. Приложени документи:

8.1 ................................ ...................................... ............................................................
8.2 ...................................... ..................................... .......................................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за издаването на лицензия, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

............................ ...........................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________ 

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

Срокът на строителството на енергийния обект, чрез който ще се осъществява лицензионната дейност, не се включва в срока на лицензията.

На основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн.,  ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи:

 1. копие от съдебното решение за регистрация на заявителя;
 2. оригинал на удостоверението за актуално състояние от съда по регистрацията на заявителя;
 3. копие от удостоверението за данъчна регистрация на заявителя и регистрация по БУЛСТАТ;
 4. декларации за това, че:
  а) заявителят не е в производство по несъстоятелност;
  б) на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;
  в) са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;
 5. годишните финансови отчети на заявителя за последните 3 години, а когато юридическото лице е новоучредено – доказателства за паричен ресурс. Ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, заявителят представя и одиторския доклад;
 6. данни за източниците за финансиране на строителството и доказателства за наличието на тези източници;
 7. данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (дружествен договор, съдебни решения или препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни;
 8. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност. Ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност и от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество;
 9. идеен проект и/или технически проект и/или работен проект за изграждане на енергийния обект;
 10. инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозните цени на енергията и/или на услугата;
 11. проекти на договори със срок, по-дълъг от една година за изкупуване на енергия, ако се предвиждат такива, по заявления за лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия;
 12. бизнесплан, в който да са посочени без ограничение: броя години, за които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнесплана; прогнозни: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби, цени;
 13. писмена декларация от заявителя, съгласувана със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите/Басейнова дирекция, че е изпълнил изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите;
 14. описание на територията, на която се иска лицензия за пренос на топлинна енергия и заверени копия от утвърдените устройствени схеми и планове на населеното място;
 15. документ за внесена такса за разглеждане на заявлението в размер на 1000 лева преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление б. сметка № 3000142000, б. код 66196611, БИН 6301301459 на основание чл. 1, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Забележка: Представените за одобряване финансови модели и договори по т. 10 и 11 трябва да отговарят на следните условия:

 1. Предвидените в договорите цени не могат да надвишават пазарните им стойности за сроковете на договорите;
 2. Предвидената ценова структура не може да създава тежести в нарушение интересите на потребителите (необосновано високи стойности на цените, надвишаващи изискванията за погасяване на кредитите);
 3. Поетите от страните рискове да не създават условия за нарушаване интересите на потребителите;

Енергийните предприятия представят варианти на финансовите модели, съдържащи възможните икономически и финансови последици с прогнози за отражението им върху цените, в случаите на отклонения от допусканията по основните модели (прогнозни товари, цени на горива, инфлация и пр.)

Подобни статии:
 

Реклама