Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:44
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

От ......................................................... .........................................................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

.................................... ...................................................... ..............................................
(седалище и адрес на управление)

..................................... .................................................... ...............................................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

притежаващо лицензия № .................................... за ...........................(вид на дейността)

представлявано от ......................................... ..............................................................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване следните цени:.......................................................................................................................................
(изброяват се предлаганите цени по компоненти и тарифи, ако такива се предвиждат)

2. Прилагам следните документи:

2.1 ............................................ ................................................ ......................................
2.2 .................................................. ................................................. ...............................
2.3 ............................................. .................................................. ...................................
(подробен опис на прилаганите документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

.................................... ...................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________    

Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

Заявителите представят на основание чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.) на хартиен носител с подпис и печат следните документи:

  1. информация за 12-месечен отчетен период (базисна година);
  2. заверен от одитор годишен финансов отчет с всичките му съставни части в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти за предходната календарна година;
  3. документ за внесена такса за разглеждане на заявлението в размер на 1000 лева преведени по сметката на ДКЕР в БНБ – Централно управление б. сметка № 3000142000, б. код 66196611, БИН 6301301459 на основание чл. 1, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.).

Заявителите представят на хартиен и магнитен носител с подпис и печат следните документи:

  1. финансово-счетоводна информация в съответствие с изискванитята на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за базисната година, заедно с доклади и допълнителна информация, показваща спазването на разпоредбите на Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.), както и на показателите за изпълнението, свързани с качеството на услугите;
  2. технико-икономически данни, включително месечни отчети за продажбите през базисната година, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие със задължителните указания на ДКЕР за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите но ценообразуването за базисната година;
  3. информация по групи потребители за базисната година, включително брой на потребителите, продажби на енергия, договорена мощност, приходи и информация, свързана с фактурирането;
  4. други данни, които се считат за уместни от енергийното предприятие в подкрепа на подаденото заявление.
Подобни статии:
 

Реклама