Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:44
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

От ................... ....................... ............. ............................... ............................................
                   (фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

....................... ..................... ............................................. ...............................................
                              (седалище и адрес на управление)

................... ......................... .............................. ................................... ...........................
                          (пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ............ година .................... Данъчен номер .................................

БУЛСТАТ ........................ банкова сметка ................... банков код ..........................

при .......................................... телефон: .............................. факс: ..............................

e-mail ..............................................

представлявано от ........................................... ............................................................
                                                            (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

на длъжност ................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъде преиздадена лицензия № ..................... за ..........................(вид на лицензията) по реда на Закона за енергетиката.

2. Юридическото лице притежава (не притежава) лицензии по ЗЕ за други дейности:

...................................................(наименование и регистрационен номер на акта)

3. Приложени документи:

3.1 .................................................. ............................................ ....................................
3.2 ................................................ ....................................... ...........................................
(подробен опис на приложените към заявлението документи)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за преиздаването на лицензия, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява юридическото лице в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

.......................................................................................................
                                 (трите имена)

ЕГН .............................., документ за самоличност: Nо ..........................

изд. на ........................ от ............................................

Дата ____________                                       Подпис ____________________(печат)


Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.


Указания за формата и съдържанието на приложените документи:

За преиздаването на лицензията на основание § 12, ал. 4 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г.) и чл. 13, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) заявителите представят всички документи, които удостоверяват настъпването на нови обстоятелства след първоначално подаденото заявление за издаване на лицензия. За разглеждане на заявлението не се дължат такси.

Заявителите задължително представят  на магнитен и хартиен носител с подпис и печат следните документи:

 1. списък и описание на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики (попълват се съответните таблици от интернет страницата на ДКЕР).
 2. бизнес план, съставен за срок не по-кратък от 5 години според указанията на комисията, който съдържа:
    - инвестиционна програма;
    - производствена програма;
    - ремонтна програма;
    - социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
    - прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия и на природния газ.

  В бизнес плановете на лицензиантите, чиито цени се регулират по метода "горна граница на цени или приходи" и/или "нетна настояща стойност" за всяка година от регулаторния период се посочват:
  - прогнозната структура на капитала;
  - размерите, начина на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции с обосновка на необходимостта от извършването на всяка от тях;
  - прогноза за цените на енергията и/или предоставяните услуги през периода на бизнес плана за всеки ценови период;
  - предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи;
  - определяне на области за повишаване на ефективността.
 3. актуализиран проект на правила за работа с потребителите, които задължително съдържат процедурите за работа с потребителите, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения.
 4. проект на показателите за качество на енергията и/или услугата;
 5. проект на общи условия на договори (ако такива се изискват и ще бъдат одобрени нови);
 6. предложение за видове застраховки, покрити рискове и размер на застрахователното покритие на имуществена застраховка и застраховка "Гражданска отговорност".
 7. оригинал на удостоверението за актуално състояние от съда по регистрация на заявителя.
Подобни статии:
 

Реклама