Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:43
До кмета
на община ................

 

МОЛБА

от

..................................................................... (трите имена на заявителя или седалището и адреса на управление на юридическото лице)

ЕГН .................................................,живущ: гр. (с.) ..................., ул.........................., община .............................. област ...........................

тел. .......................

 

            Господин Кмет,

           

Моля да ми бъде предоставено правото на ползване върху ........................... дка. площ от горския фонд, собственост на общината, намираща се в землището на ................................, местност ........................ вид на гората (земята) .....................................,
при съседи
...................................................... ............................................ ..........................................
..................................................... ............................................ ...........................................
и граници
......................................................... ......................................................................................
...................................................... .........................................................................................

и следните допълнителни данни
................................................... .......................................................... .................................. ................. .................................................... ................................................... .......................
(описва се подробно къде се намира земята от горския фонд: землище, местност, размерът на площта, видът на гората или земята, трайни топографски знаци, съседи, подобрения и други особености)

           

Прилагам:

  1. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя;
  2. скица на трасето или площта с обозначени координатни точки;
  3. схема, одобрена от главния архитект на общината, утвърден протокол за избор на трасе, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства или друг документ, удостоверяващ необходимостта от учредяване;
  4. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;
  5. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
  6. писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.

 

 

................. 
(дата)

С уважение: .....................

гр. (с.) ........................

Подобни статии:
 

Реклама