Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:43
До Началника
На РУГ
гр. ......................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От .............................(пълно наименование и седалище (адрес на управление) на юридическо лице)
Булстат: .................. Данъчен № ..................
..............................................(или трите имена на физическо лице, № на л. к., ЕГН, адрес)

                Телефон: ..................                 Факс: ................

         Господин Началник,

         Моля, да бъде дадено съгласие за извършване на строителството на ...............................................(вид на строителния обект - горски път, сграда, въжена линия и др.)

в отдел .........................., подотдел .........................., местност ..................................., землище ......................, община ..........................., област ..........................,

        отстояние от границите на застроителния план на гр. (с.) ..................................,

        отстояние от републиканската пътна мрежа ................ км,

        отстояние от промишлена (курортна, вилна) зона ............... км.

        Площадката (трасето) на основния обект има следните размери: дължина ................, ширина ..............., обща площ .........................

        За извършване на строителството и за обслужване на основния обект са необходими следните допълнителни площадки, трасета и терени:

........................................ ............................ .............................. ..................................................
............................................ .................................................. ......................................................
............................................ ...................................................... ..................................................
(описват се размерите и границите на спомагателните и допълнителните площадки, трасета и терени за водоснабдяване, канализация, пречиствателни съоръжения, пътни възли, ел.захранване и други комуникации, площадки за рекултивация, за хумусни депа за временно ползване)

        След изграждането на .............................................. (описва се вида на линейния обект)

по дължината на неговото трасе може да се ползва ивица горска площ в размер на ................................... при спазване на следните ограничения и изисквания:

......................................................... ................................................. ......................................... .......................................................... .................................................. .......................................

        След изграждането на обекта при стопанисването и ползването на горската площ, включена в сервитутната зона трябва да се спазват следните ограничения:

....................................................... ............................................ ................................................ .......................................................... ............................................ .............................................

        Към заявлението прилагам следните документи: ........................................................ ...................................... ..................................................... ...................................... .................. ........................ументите, съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредба 19)

 

Дата: ...............  

Подпис: ................

Подобни статии:
 

Реклама