Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:31

Вх. № ………../………………. г.

………………..........
/подпис и печат/

До
Директора
ТДД ……………………………..

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за

регистрация на пункт за изваряване на ракия

 

Долуподписаният ......(собствено, бащино, фамилно име на представителя на данъчнозадълженото лице)

ЕГН: ..............................., като представляващ /управляващ или упълномощено лице/ на ................................................................................................(наименование на предприятието)

с № от НДР: ........……............., ЕИК по БУЛСТАТ ……………………..

Адрес на управление ул. №: ..............................................................................…………....…..

Населено място: ...................................... Община: ................................................……………..

Телефон: ............….. Телекс: …………..... Факс: …..........….. e-mail: …………….…………

ТДД/Данъчно подразделение по месторегистрация ……………………………………………….(наименование и адрес на ТДД/ данъчното подразделение)

Моля да бъде регистриран пункт за изваряване на ракия, собственост/нает от фирмата с адрес: улица № ..........…………………...................................................….

Населено място: ............................................  Община: …........................................…..

Телефон: ..........……………….  Факс: .................

Прилагам следните документи, съгласно чл.40в, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки:

  1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата;
  2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
  3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  4. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция;
  5. списък с имената и ЕГН на отговорника/отговорниците на пункта.

 

Дата: .............  

Подпис:.........................……………..

гр. ...................

Подобни статии:
 

Реклама