Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:31
ДО
.............................. СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от .................................., ЕГН ...........................,
л.к. №..............................., издадена на .........................г. от МВР – ..................,
жив. в гр. София, ж.к. ................., бл. .........., ет. ...., ап. ......

управител на основаното на ............ г. дружество "..............................." ООД

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА  ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля на основание чл. 113 и 119 от ТЗ да впишете в търговския регистър на СГС Дружество с ограничена отговорност с:

Фирма ".........................." ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, община ...................., ул. ................. № ....

Предмет на дейност:

Маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Капитал: 5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен в 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лв., от които внесени 35 /тридесет и пет/ дяла в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв. – 70% от капитала, съответно притежание на:

1. ......................... – 25 /двайсет и пет/ дяла;
2. .......................... – 25 /двайсет и пет/ дяла.

Срок на дейност: безсрочен

Съдружници в дружеството са:

1. ................., рег. по ф.д. .........../...............г. по описа на СГС, представлявано от .........................., ЕГН ......................;
2. ......................., рег. по ф.д. .............../..............г. по описа на СГС, представлявано от ........................, ЕГН .......................

Дружеството ще се управлява и представлява от .........................., ЕГН ................ - управител.

В приложения към заявлението Дружествен договор са посочени всички обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Дружествен договор;
  2. Протокол от учредителното събрание;
  3. Съгласие и образец от подпис;
  4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
  5. Удостоверение за внесени 70 % от капитала на дружеството;
  6. Удостоверение за уникалност на фирмата;
  7. Удостоверения за актуално състояние на съдружниците-2 бр.
  8. Решения на управителните органи на ......................... и ....................... за съдружие в новоучреденото дружество.
  9. Квитанция за внесена държавна такса за вписване.
  10. Квитанция за внесена такса за обнародване в "Дръжавен вестник".

 

С УВАЖЕНИЕ:..................................

Подобни статии:
 

Реклама