Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:29

ДО..........................
  ....................... СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

З А Я В Л Е Н И Е

от

.......................................................................,
настоящ адрес: ........................................................,
л.к. № ..........................., издадена на ......................
от ..............................................., ЕГН ...............,

 

ГОСПОДА СЪДИИ,

 

            Моля, да бъда регистриран(а) като ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ и да бъда вписан(а) в търговския регистър на ........................ съд.

           

ФИРМАТА, под която ще упражнявам дейността си и ще се подписвам е:
................................................................

СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ СА:
.............................................................................

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е:
......................................... .................................. .............................................. ............................................ .......................... ................................................... ............................................ ............................................................... ..............

Едноличният търговец ще се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от собственика ............................................................................., ЕГН .........................

 

Прилагам следните доказателства:

  1. Декларация по чл.58, ал.2 от ТЗ;
  2. Образец от подписа;
  3. Документ за уникалност на фирма;
  4. Квитанция за внесена държавна такса.

 

гр. .................  

С уважение: ...................

 

Реклама