Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:29
ДО
......................  ГРАДСКИ СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От .................................., ЕГН .............................,
л.к. № ......................... изд. на ........................г. от МВР-..............,
жив. в гр. София, ж.к. ..................., бл...., вх...., ет..., ап. ....

Едноличен собственик на капитала на дружество, основано на ........................ г.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА  ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

 

            Моля на основание чл. 113 вр. чл. 63, ал.2 от ТЗ и чл.119 от ТЗ да впишете в търговския регистър на СГС Еднолично дружество с ограничена отговорност с:

 

Фирма "......................." ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. ......., ж.к. ............, бл. ..., вх...., ет...., ап.....

Предмет на дейност: Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Капитал: 5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен в 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лв., като са внесени 70% от капитала, а именно – 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала е 2 /две/ години от вписване на дружеството.

Срок на дейност: Дружеството се учредява безсрочно.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Дружеството ще се управлява и представлява от .................., ЕГН ........., л.к. № ....................... изд. на ....................г. от МВР-гр. ....., жив. в гр. София, ж.к. ....., бл....., вх.... ет....., ап. ......, който е и Едноличен собственик на капитала.

В приложения към заявлението Учредителен акт са посочени всички обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Учредителен акт;
  2. Съгласие от Едноличния собственик на капитала с образец от подпис
  3. Декларация за обстоятелствата по чл.142 от ТЗ
  4. Удостоверение за внесени 70 % от капитала на дружеството;
  5. Удостоверение за уникалност на фирмата;
  6. Квитанции за внесена държавна такса за вписване.
  7. Квитанция за внесена такса за обнародване в "Държавен вестник".
Подобни статии:
 

Реклама