Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:28

ДО ......................... ГРАДСКИ СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

членове на Съвета на директорите на "............................................................" АД

Относно: Регистрация на акционерно дружество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Видно от приложения Протокол от Учредителното събрание, проведено на .................. г., бе учредено акционерно дружество "............................................................" АД.

 

Акционери учредители са:

1. "............................................" АД със седалище в гр. ..................., община ....................... и адрес на управление ул. ..................№ ................, рег. по ф.д. № ................./................г., парт. № ................, том ..........., стр. .............., представлявано от .................................., ЕГН ........................, председател на СД;
2. "....................................." АД, със седалище и адрес на управление гр. ..................., община ........................., ул. .......................... № .........., рег. по ф.д. № ............../............ г., парт. № ..............., том. ................, стр. ............., представлявано от .........................., ЕГН ......................., зам. председател на СД.

 

НОВОУЧРЕДЕНОТО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЩЕ ИМА:

ФИРМА: "............................................................" АД

Седалище: гр. ..................................., община ...............................................

Адрес на управление: гр. ..................................., бул. ..................................................................... № ....

 

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на Дружеството е Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

 

Видно от приложените документи към момента на вписване в търговския регистър е записан целия капитал на акционерното дружество, а реално са внесени 25 % от записания капитал и е избран Съвет на директорите. Изпълнени са и всички други изисквания за регистрация и вписване на акционерното дружество.

Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка от които с номинал 1 (един) лев.

           

"............................................................" АД - 45 000 (четиридесет и пет хиляди) броя акции, на обща стойност 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева.
"............................................................" АД - 5 000 (пет хиляди) броя акции, на обща стойност 5 000 (пет хиляди) лева.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА СЪС СРОК.

Съгласно чл. 163, ал.3, т.4 от ТЗ, Учредителното събрание избра Съвет на директорите в състав:

 

1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................

 

          В съответствие с чл. 244, ал. 2 от ТЗ се проведе заседание на Съвета на директорите, който избира за:

Председател на СД на "........................................................" АД – ........................................................................., ЕГН .......................

Зам. председател на СД – ........................................................................., ЕГН .......................

 

Дружеството ще се представлява от Председателя на СД - ........................................................................., ЕГН ....................... и Зам. председателя на СД – ........................................................................., ЕГН ....................... заедно и поотделно.

С оглед гореизложеното

 

ГОСПОДА СЪДИИ

Молим да постановите решение за регистрация и вписване в търговския регистър на "........................................................" АД, както и обнародването му в Държавен вестник.

 

Приложения:

 • Протокол от Учредително събрание на Дружеството
 • Устав на Дружеството
 • Протокол от Заседание на СД на новоучреденото АД
 • Протокол от Заседание на СД на АД - учредители
 • Декларации от учредителите и членовете на СД
 • Списък на акционерите – учредители
 • Списък на членовете на СД
 • Нотариално заверени спесимени от подписите на лицата, овластени да представляват Дружеството
 • Доказателство за внесената част от капитала
 • Удостоверения за актуално състояние на юридическите лица – акционери
 • Удостоверения за липса на производство за обявяване в несъстоятелност на юридическите лица – акционери
 • Решения на управителните органи на акционерите за участие в АД
 • Удостоверение от Информационно обслужване АД за запазено име на дружеството
 • Квитанции за платени държавни такси за вписване в търговския регистър и обнародване в ДВ

                                                         С уважение:

        

................................, ЕГН ..............................,        /................................../
................................, ЕГН ...............................        /.................................../
................................, ЕГН ...............................        /.................................../

Подобни статии:
 

Реклама