Последно променен на Събота, 29 Май 2010 13:20
 1. Заверка на образователни документи, издадени от легитимни български средни и висши училища. 
  word файл Заявление за заверка на български образователни документи, предназначени за чужбина - висше образование.
  word файл Заявление за заверка на български образователни документи, предназначени за чужбина - етапи/класове средно образование.
 2. Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. 
  word файл Заявление за признаване на етапи/класове завършено средно образование от чуждестранни училища.
 3. Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
  word файл Заявление
 4. Удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 1996 г. в страната. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за чужбина.
  word файл Заявление
 5. Удостоверение за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация.
  word файл Заявление
 6. Удостоверение за присъдено звание „ЛАУРЕАТ” на национална олимпиада.
 7. Служебна бележка на зрелостници за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиадите по общообразователните предмети.
 8. Издаване на удостоверения УП 2, УП 3 и УП 30 (за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж).
  word файл Заявление за УП 2
  word файл Заявление за УП 30
  word файл Заявление за УП 30 за редовни докторанти
 9. Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти (в интернет среда).
 10. Регистър на удостоверенията за призната образователно-квалификационна степен на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища (в интернет среда).
 11. Регистър на средните училища и детските градини (в интернет среда).
 12. Регистър на акредитираните висши училища в Република България (в интернет среда).
 13. Регистър на научната дейност на Република България (в интернет среда).
 14. Регистър на заверени образователни документи (в интернет среда).
 15. Справка за студентите от І до VІ курс на обучение в държавните висши училища по професионални направления и субсидията за издръжка на обучението им (в интернет среда).
 16. План-прием в държавните и общински общообразователни и професионални училища за учебна година (в интернет среда).
Подобни статии:
 

Реклама