Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:20
ДО ....................... СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПО Ф.Д. .........../...........
.... С-В

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ...................................., ЕГН .........................., в качеството ми на  Управител на "........................................" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, община "..............................", ул. "........................." №..., рег. по ф.д. № .................../...................... г., по описа на .....

Относно: Вписване на промени по партидата на дружеството

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Видно от приложения Протокол от ....................г., се проведе общо събрание на съдружниците на "............................." ООД, на което беше взето следното решение, подлежащо на вписване в търговския регистър:

По т. ..... от дневния ред се взе решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството, както следва: ......................................................................, което е обстоятелство, подлежащо на вписване на основание чл. 119, ал.2 вр. чл.115, т.2 от ТЗ.

Във връзка с промяната на предмета на дейност по т. ........ от дневния ред се прие решение за промяна на Дружествения договор в чл. ..... – "Предмет на дейност".

 

              ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля да постановите решение, с което гореизложената промяна в обстоятелството, подлежащо на вписване, да бъде вписана в търговския регистър на СГС.

 

Приложения:

  1. Протокол от общо събрание на съдружниците;
  2. Актуализиран Дружествен договор;
  3. Квитанции за внесени държавни такси за вписване и обнародване в ДВ.

                                                           

................. г.
гр. ...............
Подобни статии:
 

Реклама