Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:20

ДО ........................ СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПО Ф.Д. .........../...........
.... С-В

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ...................................., ЕГН .........................., в качеството ми на Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "........................................" АД със седалище и адрес на управление гр. ........, община "..............................", ул. "........................." № ..., рег. по ф.д. № .................../...................... г., по описа на ..........

 

Относно: Вписване на промени по партидата на дружеството

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Видно от приложения Протокол от ....................г., се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "............................." АД, на което беше взето следното решение, подлежащо на вписване в търговския регистър:

 

По т. ..... от дневния ред се взе решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството както следва: ......................................................................, което е обстоятелство, подлежащо на вписване на основание чл. 174, ал.2 вр. чл.165, т.2 от ТЗ.

Във връзка с промяната на предмета на дейност по т. ........ от дневния ред се прие решение за промяна на Устава на Дружеството в чл. ..... – "Предмет на дейност".

 

            ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля да постановите решение, с което гореизложената промяна в обстоятелството, подлежащо на вписване, да бъде вписана в търговския регистър на СГС.

 

Приложения:

1.Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите.

2.Списък на акционерите.

3.Протокол от Заседание на Съвета на директорите.

4.Покани до акционерите – ...... бр.

5.Актуализиран Устав.

6.Квитанции за внесени държавни такси за вписване и обнародване в ДВ.

 

................. г.
гр. ...............

С уважение: 

Подобни статии:
 

Реклама