Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:16
ДО
................................ СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от .................................................................., ЕГН ...........................,

л.к. № ..............................., издадена на ......................... г. от МВР – ..................,

жив. в гр. ................, ж.к. ......................., ул. ................................, бл. ....., ет. ...., ап. ......

управител на ............................... ООД

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ВПИСВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,


Моля, на основание чл. 156 вр. чл.154, ал.1, т.2 от ТЗ да впишете в търговския регистър на ......................................... съд прекратяване на дейността на ................................ ООД, откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор.

 

Общото събрание на съдружниците в .................................. ООД, проведено на ......................... г. прие решение да прекрати търговската дейност на дружеството. Ликвидатор на дружеството ще бъде управителят .............................................., ЕГН ......................................, съгласно чл. ....... от дружествения договор.

 

Приложение:

  1. Решение на общото събраниена съдружниците за прекратяване на дейността на дружеството;
  2. Уведобление по чл. 20 от Данъчния процесуален кодекс;
  3. Уведобление по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
  4. Нотариално заверено съгласие с образец на подписа на ликвидатора;
  5. Квитанция за платена такса за вписване в търговския регистър;
  6. Квитанция от платена такса за обнародване в "Държавен вестник".

 

 

Дата: .................

С уважение: .................

Подобни статии:
 

Реклама