Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:16

До Началника
на Национално управление по горите
гр. София

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

.....................................................................(трите имена на заявителя или седалище и адрес на управление на юридическото лице – заявител, БУЛСТАТ и данъчен №)

ЕГН ................................................., живущ: гр. (с.) ..................., ул.........................., община .............................. област ...........................

тел. .......................

            Господин Началник,

           

Моля, да ми бъде предоставено право на ползване върху ................ дка. площ от държавния горски фонд, намираща се в землището на .............................., местност ................................................, площ ....................... вид на гората (земята) ....................................................., при
съседи
............................................... .................................................................................................
......................................... ......... ............................................... ...............................................
и граници
.......................................... .............................................. ........................................................ ...................................................... ............................................... ...........................................
и следните допълнителни данни: ............................................... ................................................. ...................... (описва се подробно, къде се намира желаната за предоставяне за ползуване площ от горския фонд: землище, местност, размер на площта, видът на гората или земята, трайни топографски знаци, съседи, подобрения и други особености).

           

Прилагам:

  1. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя;
  2. скица на трасето или площта с обозначени координатни точки;
  3. схема, одобрена от главния архитект на общината, утвърден протокол за избор на трасе, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства или друг документ, удостоверяващ необходимостта от учредяване;
  4. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;
  5. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
  6. писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.

 

           

...................
дата 

С уважение: .................
          

гр. (с.) ........................

Подобни статии:
 

Реклама