Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:15
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А Я В Л Е Н И Е

за подновяване на регистрацията на експертите, извършващи ЕО и ОВОС

от …….……….................................................., ЕГН: .......................................,
                (трите имена на заявителя)

дом. адрес: гр.……… …, област............., община,… …., район…………, ул. (бул.)………, № ..…. бл. ..., вх. ..., ет. …., ап. …, тел. ..........., e-mail: ...................

сл. адрес: гр.……… , област........…,. община………, район …………, ул. (бул.)........, № .. бл....., вх..., ет......, ап... …, сл.тел………., факс......., e-mail: .........

предпочитан адрес за кореспонденция: .......................................................................................

 

            Моля, на основание чл. 6 на Наредба №1/2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра, да ми бъде подновена регистрацията като експерт, извършващ ЕО и ОВОС.

Притежавам удостоверение № .................. от .................. (дата) за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС. Желая да подновя регистрацията си за следните елементи на оценката:

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................
6. .................................................................................
7. .................................................................................

 

 

Дата: .............................                                              Подпис:........................

Моля да бъда вписан в регистъра и като "ръководител на колектив". (по желание на кандидата).

Във връзка с това прилагам следните документи:
1. .................................................................................................. (документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл.83, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2003 г.), съобразно заявената компетентност)
2. ............................................................................ (други документи по желание на кандидата – автобиография, сертификати; документи, изискващи се за регистрация като "ръководител на колектив" съгласно чл.3, ал.3, т.3 на Наредба №1).
3. Документ за платена такса.

Подобни статии:
 

Реклама