Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:54

Вх. № в ТП на НОИ  ........................../......................20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ............................. .......................................... ..............................................................................
(наименование на осигурителя / име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК ................................................

Представляван от .......................... ................... ........................................ .....................................................
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)

 

Господин Директор,

Моля да ми бъде издаден идентификационен код на осигурител (ИКО) за получаване на информация чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ или чрез информационните терминали в ТП на НОИ.

 

Упълномощавам Удостоверението за издаден идентификационен код на осигурител (ИКО) да бъде предоставено на:
.............................................. .......................................... ................................................. .................................
(име, презиме, фамилия)

 ЛК № ............................., издадена на .................. 20.... г., от .............................

 

Дата ............................. 
(печат на осигурителя)

  Подпис: ...................................

Подобни статии:
 

Реклама